جلسه اول: من می توانم…

جلسه دوم: برنامه ریزی قدرتمند به سبک رتبه های برتر

جلسه سوم: بودجه بندی کنکور و منابع درسی

جلسه چهارم: گزارش گیری

جلسه پنجم: انرژی مثبت

جلسه ششم: ایجاد عادت های خوب

جلسه هفتم: مدیریت تغذیه و خواب